سابقه و فعالیت کاری

تحصیلات

مهارت ها

حسابداری بازرگانی

تسلط به نرم افزارهای حسابداری

نرم افزارها

پاتریس

هلو