سابقه و فعالیت کاری

حسابدار مالی

2020-08-20 - 2020-08-14

فعالیت در شرکت ماشین سازی

تحصیلات

کارشناسی حسابداری

2014-08-23 - 2020-07-21

مهارت ها

تسلط به نرم افزارهای حسابداری

قوانین مالیات

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

صورت معاملات فصلی

نرم افزارها

هلو

سپیدار

همکاران سیستم

پیوست