سابقه و فعالیت کاری

کمک حسابدار

2016-03-20 - 2014-10-05

کمک حسادار در یک کارگاه تولیدی

تحصیلات

مهارت ها

نرم افزارها