سابقه و فعالیت کاری

حسابدار

2013-04-21 - 2015-09-14

حسابدار

حسابدار ارشد

2016-07-30 - 2019-01-28

تحصیلات

مهارت ها

نرم افزارها