سابقه و فعالیت کاری

حسابدار

2013-03-23 - 2018-04-22

حسابرس ارشد

تحصیلات

کارشناسی حسابداری

2013-06-02 - 2020-08-05

مهارت ها

حقوق و دستمزد

حسابداری صنعتی

دفاتر نویسی

نرم افزارها

تدبیر

دشت

ایمن حساب