سابقه و فعالیت کاری

حسابدار صنعتی

2020-06-20 - 2020-07-19

در شرکت کشت و صنعت مغان بودم

تحصیلات

مهارت ها

تسلط به نرم افزارهای حسابداری

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

قوانین مالیات

نرم افزارها

هلو

سپیدار

همکاران سیستم