سابقه و فعالیت کاری

حسابدار

2019-09-07 - 2020-07-24

شرکت مشاوره مالیاتی هاله افزار

تحصیلات

کارشناسی حسابداری

2015-09-22 - 2020-02-10

دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهارت ها

تسلط به نرم افزارهای حسابداری

قوانین مالیات

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

دفاتر نویسی

صورت معاملات فصلی

تنظیم اظهارنامه عملکرد

تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده

حسابداری بازرگانی

امور بیمه

حقوق و دستمزد

مالیات حقوق

زبان انگلیسی

حسابداری فروش

نرم افزارها

هلو

سپیدار

تدبیر

هلو

سپیدار